TKK International

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ


ข้อตกลงของท่านต่อบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากองค์กรจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง องค์กรมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


-
-
-