TKK International

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติบุคคลที่ติอต่อได้ในเวลาเร่งด่วนและผู้ค้ำประกันข้อมูลอื่นๆ
เอกสารประกอบที่จำเป็น (ไฟล์ PDF เท่านั้น)

อัปโหลดและแนบเอกสารสำเนาตามที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้ จากนั้นให้ใส่เครื่องหมายถูกสำหรับเอกสารที่แนบมา


สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็น (จำเป็น)สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลายเซ็น (จำเป็น)สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันพร้อมลายเซ็น (จำเป็น)ใบรับรองการทำงาน (หากมี)เรซูเม่หรือเอกสารอื่นๆ (หากมี)

ข้อตกลงของท่านต่อบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากองค์กรจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง องค์กรมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


-
-
-