นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่ tkkinter.com (“บริษัท ที.เค.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ tkkinter.com และผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ tkkinter.com” หรือ “บริการ”) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)
ซึ่งรวมไปถึงการอธิบายในตัวเลือกสำหรับท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่เราไม่ได้มีการจ้างหรือต้องจัดการ

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ tkkinter.com เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ท่านเลือกใช้หรือหน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ tkkinter.com หน้าของเว็บไซต์ tkkinter.com ที่ท่านได้เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ tkkinter.com วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ
ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ tkkinter.com โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ tkkinter.com โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ท่านจะถูกสอบถามให้บอกกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและอีเมลของท่าน) หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ระบบการทำงานบางตัวของเว็บไซต์ tkkinter.com เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้เราไว้โดยที่ท่านรับรู้เมื่อท่านได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ ประกาศเนื้อหา ทำการสั่งซื้อ หรือกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ tkkinter.com เมื่อมีความจำเป็นข้อมูลเหล่านั้นอาจมีดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ รหัสผ่าน
 • หลักฐานการแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร ประวัติการสั่งซื้อ
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านยินยอมนำส่งให้แก่เรา เช่น บทความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
 • ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้ แต่ท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ tkkinter.com และบริการ ผู้ใช้ที่ยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีความจำเป็นสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเราได้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บเกี่ยวกับตัวท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสามารถทำการลบได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ tkkinter.com หรือการบริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราอาจเก็บรักษาไว้ซึ่งสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการแก้ไขไว้ในบันทึกของเราไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อพันธมิตรหรือหุ้นส่วนของเรา และวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือลบบัญชีการใช้งานของท่านเป็นการถาวร ท่านสามารถทำได้โดยเข้าหน้าการตั้งค่าในบัญชีการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ tkkinter.com หรือทำการติดต่อเราตามความสะดวก

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา ยุติข้อพิพาท และเพื่อการบังคับใช้สัญญาและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เว้นเสียแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บต่อไปหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลที่รวมขึ้นที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ทำให้เป็นปัจจุบันหรือลบทิ้งไปแต่เราจะไม่นำมาใช้ในทางที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบทิ้ง ดังนั้น สิทธิขอเข้าถึง สิทธิขอให้ลบ สิทธิขอให้แก้ไข สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล จะไม่สามารถบังคับใช้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ

การใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม เพื่อทำให้เว็บไซต์ tkkinter.com และบริการสามารถให้ท่านใช้งานได้หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายเราจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน หากท่านไม่ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราร้องขอ เราอาจจะไม่สามารถจัดเตรียมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอได้ ข้อมูลบางส่วนที่เราได้เก็บรวบรวมนั้นได้มาจากท่านโดยตรงผ่านเว็บไซต์ tkkinter.com อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นที่มีอยู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมการแนะนำผู้ซื้อรายใหม่ของบริษัท ที.เค.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากท่านอาจนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อทำการและจัดการคำสั่งซื้อ
 • เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อส่งข้อมูลการดูแลจัดการ
 • เพื่อส่งข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดหรือรายการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อตอบสนองต่อข้อสงสัยและนำเสนอการช่วยเหลือ
 • เพื่อร้องขอข้อเสนอแนะ
 • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อโพสต์หรือประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจของท่านที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ
 • เพื่อปกป้องจากผู้ใช้ที่ไม่ชอบและอันตราย
 • เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายและหลีกเลี่ยงความเสียหาย
 • เพื่อดำเนินการและจัดการเว็บไซต์ tkkinter.com และบริการ
 • เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการของ tkkinter.com
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้เว็บไซต์ tkkinter.com สถานที่ที่ท่านอยู่ และหากหนึ่งในการกระทำดังต่อไปนี้ (1) ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่เจาะจง อย่างไรก็ตาม การกระทำนี้จะไม่บังคับใช้หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย (PDPA) (2) ข้อมูลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน และ/หรือเพื่อการปฏิบัติก่อนการเข้าทำสัญญา (3) การประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ท่านอยู่ภายใต้ (4) การประมวลผลข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา (5) การประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

โปรดทราบว่าภายใต้บางสถานการณ์ เราอาจได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปจนกว่าท่านจะทำการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนั้น (แจ้งยกเลิก (opt-out)) โดยไม่ต้องอ้างอิงความยินยอมหรือฐานกฎหมายใด ๆ ที่ระบุไว้ ในกรณีใดก็ตาม เรายินดีที่จะชี้แจงฐานกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลอย่างเจาะจง และในทางเจาะจงว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายหรือตามหน้าที่ของสัญญา หรือมีความจำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญา

เราไม่เคยทำการขายข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เราได้ใช้บริการของผู้ประมวลข้อมูลภายนอกดังนี้
 • Amazon Web Services (โครงสร้างพื้นฐานและบริการ/อีเมล เว็บโฮสติ้ง) [ประเทศสิงคโปร์]
 • Slack [ประเทศสหรัฐอเมริกา]
 • Crisp [ประเทศสหรัฐอเมริกา]
 • Google Workspace [ประเทศสหรัฐอเมริกา/ประเทศสิงคโปร์/ทั่วโลก]
 • Google Analytics [ประเทศสหรัฐอเมริกา/ประเทศสิงคโปร์/ทั่วโลก]
 • Facebook Pixel [ประเทศสหรัฐอเมริกา]
 • PDPA Form [ประเทศสิงคโปร์/ประเทศไทย]
 • การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศและการจัดเก็บ
 • การส่งหรือโอนข้อมูลอาจมีความเกี่ยวข้องกับการโอนและจัดเก็บข้อมูลไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของท่านโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของท่านเอง หากมีการส่งหรือโอนข้อมูลใดเกิดขึ้น ท่านสามารถตรวจสอบในข้อที่เกี่ยวข้องของเอกสารฉบับนี้หรือสอบถามเราโดยใช้ข้อมูลที่เราจัดเตรียมให้ในข้อการติดต่อ

ข้อมูลการใช้งานของท่านถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในประเทศสิงคโปร์ tkkinter.com โฮสต์โครงสร้างพื้นฐานหลักไว้ในประเทศสิงคโปร์ เราได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 (2019) และได้ให้สิทธิร้องขอได้ตามที่กฎหมายกำหนด

แม้ว่าเราจะมีการโฮสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนอยู่นอกประเทศไทย เรายังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสมและเลือกใช้ศูนย์กลางข้อมูลที่มีมาตรฐานที่สูงสุดในด้านการป้องกันและความพร้อมทางด้านการใช้งาน เนื่องจากเราไม่สามารถหาศูนย์ข้อมูลใด ๆ ในประเทศไทยที่ตรงตามมาตรฐานได้ เราจึงจำเป็นจะต้องโฮสต์โครงสร้างพื้นฐานหลักของเราไว้ในประเทศสิงคโปร์สำหรับสถานที่เพื่อกู้คืนระบบ ในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่ใช้ในการเรียกเก็บเงินจะถูกจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในประเทศไทย

สิทธิของผู้ใช้
 1. ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนหน้าในการประมวลผลข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ เว้นแต่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ และการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 3. ท่านมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลของท่านที่ได้มีการประมวลผลโดยเรา ได้รับมาจากการเปิดเผยที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลและขอให้เราทำสำเนาดังกล่าวให้แก่ท่าน
 4. ท่านมีสิทธิยืนยันความถูกต้องในข้อมูลของท่านและร้องขอให้เรา แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 5. ท่านมีสิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลของท่าน ในกรณีดังกล่าว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของท่านนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่านั้น
 6. ท่านมีสิทธิในบางกรณีในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากการจัดเก็บของเรา
 7. ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้ และ (หากสามารถทำได้) ให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังกล่าว สิทธิในข้อนี้จะสามารถทำได้หากข้อมูลของท่านได้ถูกประมวลผลในรูปแบบอัติโนมัติและได้ประมวลผลตามฐานความยินยอม ฐานสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญาหรือก่อนการเข้าทำสัญญา และ
 8. ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิธีการใช้สิทธิ การร้องขอใช้สิทธิใด ๆ ก็ตามของผู้ใช้สามารถทำได้โดยร้องขอไปยังเราผ่านช่องทางการติดต่อที่เราจัดเตรียมไว้ให้ภายใต้เอกสารฉบับนี้ การร้องขอใช้สิทธินี้สามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและจะดำเนินการให้โดยเร็วที่สุดโดยเรา ส่งอีเมลเข้ามาที่ support@tkkinter.com (โปรดระบุว่าเป็นการร้องขอสำหรับเว็บไซต์ tkkinter.com)

การเรียกชำระเงินและการชำระเงิน เรามีการใช้ผู้ประมวลผลในการชำระเงินที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของท่านให้ปลอดภัย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้ประมวลผลบุคคลที่สามดังกล่าวอยู่จะตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลนั้น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่มีการป้องกันตามนโยบายนี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลนั้น

ผู้ให้บริการในผลิตภัณฑ์และบริการ เราอาจมีการเข้าทำสัญญาร่วมกับบริษัทอื่นเพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากความจำเป็นในการให้บริการในนามของเราหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่กำหนด เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวคล้ายกับเราหรือผู้ให้บริการที่ยินยอมที่จะผูกพันต่อนโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการของเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาต้องการเพื่อปฏิบัติตามการทำงานที่กำหนดไว้ และเราจะไม่อนุญาตให้พวกผู้ให้บริการนั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดของพวกเขาเองหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ เราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านมีอายุที่ต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์ tkkinter.com หรือบริการ เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองและผู้มีอำนาจจัดการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายทำการสังเกตการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้เยาว์และช่วยเหลือในการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้โดยการชี้นำให้ผู้เยาว์นั้นไม่ทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาในเว็บไซต์ tkkinter.com หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าได้มีผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ได้ทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ tkkinter.com หรือบริการ โปรดติดต่อเรา ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำไปกว่า 16 ปี ในการให้ความยินยอมที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในบางประเทศ เราอาจยินยอมให้ผู้ปกครองของท่านหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายให้กระทำได้ในนามของท่าน)

จดหมายข่าวสาร เรานำเสนอจดหมายข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท่านสามารสมัครใจที่จะสมัครได้ตลอดเวลา เราให้คำมั่นว่าจะรักษาที่อยู่อีเมลของท่านไว้ให้เป็นความลับและจะไม่ทำการเปิดเผยที่อยู่อีเมลของท่านให้กับบุคคลที่สามเว้นแต่ได้รับอนุญาตเอาไว้ในส่วนของการใช้ข้อมูลและการประมวลผลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามในการส่งอีเมลดังกล่าว เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่ส่งทางอีเมลตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ อีเมลทั้งหมดที่ส่งจากเราจะระบุอย่างชัดเจนว่าอีเมลนั้นมาจากใครและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ส่ง ท่านอาจเลือกที่จะหยุดรับจดหมายข่าวหรืออีเมลการตลาดของเราโดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่รวมอยู่ในอีเมลเหล่านี้หรือติดต่อเรา อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังคงได้รับอีเมลเกี่ยวกับธุรกรรมที่จำเป็น

คุกกี้ เว็บไซต์ tkkinter.com ใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่เราจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ถูกเลือกใช้ให้เป็นเอกลักษณ์แก่ท่านและจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้กับท่าน เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ tkkinter.com และบริการ ท่านความสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติท่านสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากท่านต้องการ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ท่านจะไม่สามารถใช้และพบกับคุณสมบัติของเว็บไซต์ tkkinter.com และบริการได้

คุกกี้คืออะไร คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อความที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์อื่นเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ โดยได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจดจำท่านและความชอบของท่านไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน "คุกกี้เซสชัน") หรือสำหรับการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (โดยใช้ "คุกกี้ถาวร")

คุกกี้เซสชันเป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ใช้ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านและคุกกี้จะหมดอายุเมื่อท่านปิดเว็บเบราว์เซอร์ คุกกี้ถาวรใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าของท่านภายในเว็บไซต์ของเราและยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์มือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของท่านก็ตาม คุกกี้เหล่านี้ให้ประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสำหรับท่านในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา คุกกี้อาจมีการตั้งค่าโดยเว็บไซต์ ("คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง") หรือโดยบุคคลที่สามเช่นผู้ที่ให้บริการเนื้อหาหรือให้บริการโฆษณาหรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ ("คุกกี้ของบุคคลที่สาม") บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ

คุกกี้ที่เราใช้งาน คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies) คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อท่านเข้าถึงและสำรวจเว็บไซต์ของเราและใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้แจ้งให้เราทราบว่าท่านได้ทำการสร้างบัญชีและได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหา,

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ช่วยให้เราดำเนินการเว็บไซต์และบริการของเราตามตัวเลือกที่ท่านเลือก ตัวอย่างเช่น เราจะจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านและวิธีที่ท่านปรับแต่งเว็บไซต์และบริการสำหรับการเยี่ยมชมครั้งต่อไป

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical Cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราและการบริการของบุคคลที่สามสามารถรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมของเราใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมล และจะใช้เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies) คุกกี้ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Twitter และอื่น ๆ ) เพื่อช่วยให้เราติดตามผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เครื่องมือในการติดแท็กที่จัดเตรียมไว้โดยสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น คุกกี้เหล่านี้ยังใช้สำหรับการติดตามเหตุการณ์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการการทำโฆษณาออนไลน์ โดยข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมด้วยเครื่องมือแท็กเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเราจะไม่รวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ Google Analytics - การสร้างสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์โดยที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแยกแยะผู้ใช้ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อปรับปรุงในแง่ของประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้นและเพื่อทราบว่าเนื้อหาใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความสนใจ มีการเข้าชมหรือคลิกบ่อยที่สุด (ชื่อ: _gid (หมดอายุใน 24 ชั่วโมง) ชื่อ:_ga (หมดอายุใน 2 ปี)) เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์รวมถึงการพิจารณาว่าอีเมลใดที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้มากกว่าและเพื่อสอบถามว่าผู้ใช้ที่ไม่เปิดอีเมลของเรามีความประสงค์ที่จะรับอีเมลต่อไปหรือไม่ พิกเซลจะถูกลบเมื่อท่านลบอีเมล หากท่านไม่ต้องการดาวน์โหลดพิกเซลลงในอุปกรณ์ของท่าน ท่านควรอ่านอีเมลในรูปแบบข้อความธรรมดาหรือปิดการแสดงรูปภาพ

ตัวเลือกคุกกี้ของท่านมีอะไรบ้าง หากท่านไม่ชอบแนวคิดเกี่ยวกับคุกกี้หรือคุกกี้ในบางประเภท ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้แล้วและไม่ทำการยอมรับคุกกี้ใหม่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ internetcookies.org อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านลบคุกกี้หรือไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ระบบการทำงานได้ทั้งหมดของเว็บไซต์ tkkinter.com และบริการได้

การส่งสัญญาณห้ามติดตาม เบราว์เซอร์บางตัวอาจมีคุณสมบัติห้ามติดตาม (Do Not Track) ที่ส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมว่าท่านไม่ต้องการให้มีการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน การติดตามไม่เหมือนกับการใช้หรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้การติดตามหมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากผู้บริโภคที่ใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ในขณะที่พวกเขาย้ายไปตามเว็บไซต์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง เว็บไซต์ tkkinter.com ไม่มีการติดตามผู้เยี่ยมชมเมื่อในช่วงเวลาหนึ่งและในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สามบางแห่งอาจมีการติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของท่านเมื่อพวกเขาให้บริการเนื้อหาแก่ท่านซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถปรับแต่งสิ่งที่พวกเขานำเสนอให้แก่ท่านได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ tkkinter.com มีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยเรา โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบุคคลที่สามดังกล่าว ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านได้ตระหนักเมื่อท่านได้ออกจากเว็บไซต์ของเราและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุม สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงการใช้งานหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เรารักษามาตรการป้องกันด้านการบริหารเทคนิคและทางกายภาพที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การแก้ไข และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตที่อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแล อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายได้ ดังนั้น ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านรับทราบว่า (1) มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (2) ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ และข้อมูลทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนระหว่างท่านและเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถรับประกันได้ และ (3) ข้อมูลและข้อมูลดังกล่าวอาจถูกดูหรือถูกดัดแปลงโดยบุคคลที่สามในระหว่างการถ่ายโอนแม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

การรั่วไหลของข้อมูล ในกรณีที่เราตรวจพบว่าความปลอดภัยของเว็บไซต์ tkkinter.com ได้ถูกบุกรุกหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องอันเป็นผลมาจากกิจกรรมภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การโจมตีด้านความปลอดภัยหรือการฉ้อโกง เราขอสงวนสิทธิในการใช้มาตรการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสอบสวนและการรายงานตลอดจนการแจ้งเตือนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบถึงการรั่วไหลของข้อมูล ในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูล เราจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในการแจ้งเตือนบุคคลที่ได้รับผลกระทบหากเราเชื่อว่ามีอาจมีความเสี่ยงตามสมควรที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้อันเป็นผลมาจากการรั่วไหลหรือหากกฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบ เมื่อเราทำเสร็จสิ้นแล้วเราจะโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ tkkinter.com ส่งอีเมลถึงท่าน

การเปิดเผยตามกฎหมาย เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือได้รับหากกฎหมายได้มีการกำหนดหรืออนุญาต เช่น เพื่อปฏิบัติตามหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายกัน และเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา ปกป้องความปลอดภัยของท่านหรือผู้อื่น การตรวจสอบการฉ้อฉล หรือตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล ในกรณีที่เราดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น หรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน บัญชีผู้ใช้ของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกรวมอยู่ในทรัพย์สินที่ได้โอนย้ายไป

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราและจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ต่อวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแก้ไขวันที่ทำให้เป็นปัจจุบันไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้ เราอาจมีการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเรา เช่น ข้อมูลติดต่อที่ท่านให้ไว้ นโยบายฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศนโยบายฉบับแก้ไข เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้เว็บไซต์หรือบริการของท่านที่ดำเนินต่อไปภายหลังหลังจากวันที่นโยบายฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในขณะนั้น) จะถือว่าท่านให้ความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในขณะที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

ติดต่อเรา หากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้หรือมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านอีเมล support@tkkinter.com หรือเขียนจดหมายส่งมายัง บริษัท ที.เค.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 165 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.tkkinter.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

www.tkkinter.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.tkkinter.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง[เว็ปไซต์ของท่าน] ได้ 3 ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ 165 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : support@tkkinter.com ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน แชทผ่านในเว็บไซต์ : https://www.tkkinter.com/contact-us/

www.tkkinter.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.tkkinter.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce) อีเมล : e-commerce@dbd.go.th เว็บไซด์ : www.dbd.go.th

นโยบายการคืนเงิน

หากบริษัทผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้และปรากฎว่าไม่มีการส่งมอบบริการจริง บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ใช้ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แจ้งกรณีดังกล่าวถึง บริษัท โดยส่งอีเมลมาที่ support@tkkinter.com ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันครบกำหนดของบริการตามกำหนดเวลา "การคืนเงินจะดำเนินการผ่านวิธีการชำระเงินแบบเดิมเท่านั้น" โปรดรอ 15 วันเพื่อให้การโอนเงินคืนเสร็จสมบูรณ์

เรารับการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์หรือผ่านบัตรเดบิต Visa หรือ MasterCard โดยบริการที่จองผ่านเว็บไซต์ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการร้านค้าที่เกี่ยวข้อง เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะมีหนังสือแจ้งยืนยันถูกจัดส่งไปยังลูกค้าทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าไม่อยู่เพื่อใช้บริการตามกำหนดเวลาและส่งผลให้บริการไม่ได้รับการส่งมอบ ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายจะหักเมื่อยกเลิกในกรณีที่มีการยกเลิกล่าช้าและสำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าช้าในเวลาที่การส่งมอบบริการเสร็จสมบูรณ์

นโยบายกายกเลิก

สำหรับกรณีการยกเลิกล่าช้าหรือการร้องขอการเปลี่ยนแปลง (ล่าช้ากำหนดไว้น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มบริการ) ทางบริษัทมีสิทธิที่จะหัก 10% ของจำนวนเงินโดยคิดจากอัตราค่าบริการนั้น และจะถูกเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมในการดูแลระบบ

ทางบริษัทขอรับประกันผลว่าแมลงหรือสัตว์ต่างๆจะหายไปภายในระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน (สำหรับแมลงสาบและมดและปลวก) หรือเจ็ดวัน (สำหรับหนู) โดยนับจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งทางลูกค้าจะต้องเลือกซื้อบริการตามคำแนะนำของทางบริษัทเป็นสำคัญ อันได้แก่ บริการ Bundle และหากลูกค้ายังคงพบเห็นมดอยู่ภายในสามสิบวันหลังจากที่ได้รับบริการครั้งแรกแล้วเสร็จ ทางลูกค้าจำเป็นที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มในการใช้สิทธิ์รับประกันเข้ามาให้ทางบริษัทพิจารณา เมื่อทางบริษัทพิจารณาและอนุมัติแล้ว ทางบริษัทยินดีให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการการนัดหมายภายในระยะเวลาอย่างน้อยสามวันทำการ

อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะไม่รับประกันผลดังกรณีต่อไปนี้​

 • ทางลูกค้าไม่ได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดภายในบ้านการจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ให้บริการและหลังจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้การบริการขาดประสิทธิภาพ
 • ปัจจัยภายนอกอันเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ ฝนตก, น้ำท่วม โดยปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาลดลง
 • ในกรณีที่การสื่อสารของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน อันเป็นเหตุให้การบริการเกิดข้อผิดพลาดและไม่สมบูรณ์
 • ทางลูกค้าไม่ได้เลือกซื้อบริการเข้ามาตามที่ทางบริษัทและผู้เชี่ยวชาญแนะนำไปเช่นบริการ Bundle หรือ ไม่ได้ปิดช่องหรือรูทางเข้าออกของหนูตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำหลังการให้บริการแล้วเสร็จ (สำหรับหนู) ดังนั้นทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

สิทธิในการรับประกันได้แก่ การเข้าให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามบริการที่ลูกค้าซื้อ ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้คือ 30 วันหลังจากที่ได้ให้บริการครั้งแรกแล้วเสร็จ โดยเกือบทุกบริการ Bundle ของเราจะให้สิทธิ์ในการรับประกัน 30 วันเหมือนกันหมด เว้นแต่บริการกำจัดหนู การรับประกันจะครอบคลุมเพียง 7 วันเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
หมายเหตุ: การซื้อบริการ 12 ครั้ง หรือมากกว่า 1 ครั้ง ในราคาพิเศษที่มีส่วนลดของทางบริษัทรวมอยู่ บริการเหล่านี้จะไม่เข้าเงื่อนไขของการใช้สิทธิ์รับประกัน หากแต่ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาภายใน หรือระหว่างเดือนก่อนถึงกำหนดการให้บริการในครั้งถัดไป ทางบริษัทจะนำจำนวนครั้งที่เหลืออยู่มาใช้แทน ทั้งนี้สิทธิ์รับประกันจะครอบคลุมเฉพาะบริการที่สั่งซื้อในราคาเต็มเท่านั้น นอกจากนี้การซื้อเวลาพิเศษในการให้บริการ จะไม่นับเป็นบริการที่ได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองตามเงื่อนไขในการรับประกันของบริษัท

การจะใช้สิทธิ์รับประกัน ลูกค้าสามารถคลิกที่เมนู ติดต่อเราด้านบน โดยเลือกไปที่หัวข้อ ต้องการใช้สิทธิ์รับประกัน จากนั้นระบุรายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฎ โดยลูกค้าจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาการรับประกันที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ โดยหลังจากวันที่ได้รับการบริการในครั้งแรกแล้วเสร็จ ซึ่งลูกค้าสามารถดูประวัติการนัดหมายได้ที่เมนูบัญชีของฉัน และเลือกไปที่แท็บประวัติการนัดหมาย ทั้งนี้เมื่อลูกค้าได้กรอกข้อมูลและเช็คสิทธิ์อย่างครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องให้ลูกค้า แนบรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกินขึ้นด้วย เพื่อทางบริษัทจะได้นำไปประเมินและสรุปผลว่าควรได้รับการคุ้มครองจากสิทธิ์รับประกันหรือไม่
หมายเหตุ: หากต้องการส่งรูปถ่ายมากกว่าหนึ่งรูป โปรดส่งมาทางอีเมลที่ support@tkkinter.com หรือส่งมาทางแชทในเว็ปไซต์ คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นใช้สิทธิ์

ในกรณีที่ลูกค้าสั้งซื้อบริการของเรา 1 ครั้ง สิทธิ์ในการรับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปให้บริการในครั้งแรกตามวันและเวลาที่ทางลูกค้าได้เลือกมา โดยจะนับออกไปอีก 30 วัน (เฉพาะบริการกำจัดแมลงสาบและมดและปลวก) หรือ 7 วัน (เฉพาะบริการกำจัดหนู) ซึ่งหากภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ 30 วัน 7 วัน ลูกค้ายังคงพบเห็นปัญหาอยู่ ก็สามารถใช้สิทธิ์ในการรับประกันได้โดยการกรอกข้อมูลเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
หมายเหตุ: ทางบริษัทจะพิจารณาการใช้สิทธิ์ในการรับประกันของลูกค้าตั้งแต่ เมื่อทางเราได้รับข้อมูลที่ทางลูกค้าได้กรอกมาผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าโทรเข้ามาแจ้งใช้สิทธิ์รับประกันหากแต่ไม่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาทางบริษัทจะถือว่าระยะเวลาในการรับประกันได้ล่วงเกินไปแล้ว

คำถามเกียวการสั่งซื้อ

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ประสงค์จะใช้ตามขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จให้ครบ และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าพร้อมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ จากนั้นลูกค้าก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลแสดงถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่เลือกซื้อดังกล่าวทั้งหมด ประกอบกับวิธีการทำการนัดหมายในขั้นตอนต่อไป
การชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ประสงค์จะใช้ตามขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จให้ครบ และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าพร้อมกับการชำระเงินที่สมบูรณ์ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยการสแกน QR Code ผ่านระบบ Mobile Banking ของลูกค้า หรือใช้วิธีการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีของบริษัท หมายเหตุ: หลังจากที่ทำการโอนเงินหรือชำระผ่านพร้อมเพย์แล้วเสร็จลูกค้าจำเป็นที่จะต้อง โทร หรือ ส่งอีเมลยืนยันให้ทางบริษัททราบถึงการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 065-521-4000 และกด 0 หรือส่งอีเมลมาที่ support@tkkinter.com จากนั้นลูกค้าก็จะได้รับอีเมลแสดงถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่เลือกซื้อดังกล่าวทั้งหมด ประกอบกับวิธีการทำการนัดหมายในขั้นตอนต่อมา
การชำระเงินด้วยเช็ค ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ประสงค์จะใช้ตามขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จให้ครบ และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยเช็ค เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า ลูกค้าก็จะได้รับอีเมลแสดงถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่เลือกซื้อดังกล่าวทั้งหมด โดยลูกค้าจะทำการนัดหมายเพื่อให้เราเข้าไปให้บริการได้ก็ต่อเมื่อเช็คดังกล่าวนั้นได้ถูกสั่งจ่ายแล้วโดยสมบูรณ์เท่านั้น
การชำระเงินด้วยเงินสด ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ประสงค์จะใช้ตามขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จให้ครบ และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยเงินสด เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า ลูกค้าก็จะได้รับอีเมลแสดงถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่เลือกซื้อดังกล่าวทั้งหมด ประกอบกับวิธีการทำการนัดหมายในขั้นตอนต่อมา
การโอนเงินผ่านบัญชี ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ประสงค์จะใช้ตามขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จให้ครบ และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ โดยหลังจากที่ลูกค้าทำการสั้งซื้อบริการ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะโอนเงินสดแทนการสแกน QR Code ได้ โดยโอนเงินสดเข้าบัญชีบริษัท ที.เค.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมายเหตุ: หลังจากที่ทำการโอนเงินหรือชำระผ่านพร้อมเพย์แล้วเสร็จลูกค้าจำเป็นที่จะต้อง โทร หรือ ส่งอีเมลยืนยันให้ทางบริษัททราบถึงการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 065-521-4000 และกด 0 หรือส่งอีเมลมาที่ support@tkkinter.com
การทำการนัดหมายจะเกิดขึ้นภายหลังที่ลูกค้า เลือกช่องทางการชำระเงินและได้ชำระเงินโดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าคำสั่งซื้อของลูกค้านั้นสมบรูณ์ โดยหลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอีเมลเพื่อทำการนัดหมาย ระบบจะให้ลูกค้ากรอกเลขที่คำสั่งซื้อ เพื่อยืนยันว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวสมบรูณ์ เช่นนี้จึงทำให้คำนัดหมายถือเป็นอันสมบูรณ์
ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องให้ลูกค้าชำระเงินก่อน การทำการนัดหมายเว้นแต่ช่องทางการชำระเงินสด ณ สถานที่รับบริการเท่านั้นที่สามารถทำการนัดหมายได้หลังจากคำสั่งซื้อสมบูรณ์
สามารถทำได้ โดยทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าที่อยู่ที่แสดงในใบเสร็จไม่จำเป็นที่จะต้องตรงกับที่อยู่ที่จะรับบริการได้ เพราะที่อยู่สำหรับการรับบริการ ลูกค้าสามารถเลือก และทำการนัดหมายได้ ภายหลังจากที่การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

คำถามทั่วไปที่พบบ่อย

เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาโดยประมาณ 30-45 นาทีในการทำงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของลูกค้าด้วย
ไม่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ เพราะผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดสกัดมาจากธรรมชาติ ปลอดภัย ไร้สี ไร้กลิ่น

ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการคืนเงิน หลังจากที่ได้รับบริการแล้วเสร็จ หากแต่ในกรณีที่ยังไม่เคยได้รับบริการแล้วทางบริษัทไม่สามารถเข้าให้บริการได้ บริษัทยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้แก่ลูกค้า ตามช่องทางการจ่ายเงินที่ลูกค้าชำระค่าบริการมา

กรณีที่ทางบริษัทได้เข้าให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งต่อมาทางลูกค้ายังคงพบเจอปัญหาอยู่และยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันของทางบริษัท 1 เดือนภายหลังที่ได้ให้บริการครั้งแรกแล้วเสร็จ เรายินดีเข้าให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การนัดหมายวันเวลา หรือ เปลียนแปลงวันเวลา โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน 1 วันก่อนเข้าให้บริการ
ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นสมุนไพรปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง ซึ่งน้ำยาของเราได้ผ่านการรับรองจากโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ อาทิ โรงพยาบาลสินแพทย์, โรงพยาบาลสุขุวิท, โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ต่างล้วนรับการบริการจากเรามาแล้วในห้องคนไข้ เช่นนี้เราจึงกล้ารับรองว่าน้ำยาสมุนไพรของเราปลอดภัยตต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง 100%
ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการขุด เจาะ หรือ ทำลายเฟอร์นิเจอร์ ของลูกค้าทั้งสิ้น ทั้งนี้เราจะใช้หัวฉีดเข็มในการให้บริการเท่านั้น
ทางบริษัทต้องขอเรียนให้ทราบว่าประสิทธิภาพของทั้งสองผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันมากในเรื่องของการไล่หนู ซึ่งขึ้นอยู่กับทางลูกค้าว่าประสงค์ที่จะใช้แบบใด ทั้งนี้เหยื่อที่เป็นสมุนไพรจะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อย เพราะการผลิตจะต้องสกัดจากธรรมชาติ 100% และเหยื่อสมุนไพรนี้จะปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน
ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าเราไม่มีนโยบายในการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าไปใช้เอง เพราะผลิตภัณฑ์ของเราจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลงสาบ หนู ปลวก มด เท่านั้นเป็นผู้ให้บริการ จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการนัดหมายวันเวลา และทางเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันเวลาที่ลูกค้านัดหมายแล้ว แต่ลูกค้ามีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนเวลาดังกล่าวออกไป สามารถทำได้ก่อน 24-48 ชั่วโมง ก่อนการเข้าให้บริการเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่าเปลียนแปลงเวลา 50% ของอัตราค่าบริการแล้วจึงสามารถเข้าให้บริการตามวันที่เลื่อนออกไปได้
สามารถทำได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ถึงวันที่ลูกค้าได้ทำการนัดหมายไว้ 24-48 ชั่วโมงเท่านั้น โดยหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการยกเลิกที่จะรับบริการของเราแล้ว บริษัทยินดีที่จะคืนเงินให้เต็มจำนวนตามช่องทางการชำระเงินเดิมของลูกค้า
ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะยกเลิกการรับบริการ ในช่วงเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าให้บริการ บริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่ายกเลิกการใช้บริการดังกล่าว 50% ของอัตราค่าบริการ
ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริการที่ลูกค้าได้ซื้อไปนั้นจะเริ่มนับอายุต่อเมื่อได้ทำการนัดหมาย และเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปให้บริการแล้วเท่านั้น โดยจะมีเพียงสัญญารับประกันภายหลังจากที่ได้ให้บริการแล้วเสร็จหนึ่งเดือนเท่านั้น ดังนั้น หากลูกค้าได้ซื้อบริการไว้แต่ยังไม่ได้ทำการนัดหมาย บริการดังกล่าวก็จะไม่มีวันหมดอายุ

คำถามเกียวกับบริการในรถยนต์

ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการที่บ้่านหรือสถานที่อื่นตามที่ลูกค้านัดหมายเข้ามา เพื่อสะดวกแก่การขนย้ายของออกจากรถและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ทางบริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าเก็บข้าวของในรถออกทั้งหมด และภายหลังจากที่ฉีดควรปล่อยให้น้ำยาแห้งไม่ควรรีบเช็ดออก

ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าน้ำยาที่ใช้ฉีดทั้งหมดสกัดมาจากส่วนผสมธรรมชาติ ซึ่งไร้สี ไร้กลิ่น และคราบตกค้าง โดยเราจะใช้หัวฉีดที่มีขนาดเท่าเข็มให้บริการ ดังนั้นจึงไม่ทำให้รถยนต์เกิดคราบและกลิ่นเหม็นในภายหลัง

ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ลูกค้าสามารถนำรถยนต์ไปใช้ได้เลยตามปกติ หากแต่ไม่ควรที่จะรีบเช็ด หรือ ล้าง คราบน้ำยาที่ฉีดไปออก เพราะจะทำให้การทำงานของน้ำยาขาดประสิทธิภาพได้